Année scolaire 2016-2017
Rentrée scolaire jeudi 1er septembre 2016
Fête de la Communauté française mardi 27 septembre 2016
Congé d'automne (Toussaint) du lundi 31 octobre 2016 au vendredi 4 novembre 2016
Commémoration du 11 novembre vendredi 11 novembre 2016
Vacances d'hiver (Noël) du lundi 26 décembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017
Congé de détente (Carnaval) du lundi 27 février 2017 au vendredi 3 mars 2017
Vacances de printemps (Pâques) du lundi 3 avril 2017 au vendredi 14 avril 2017
Lundi de Pâques lundi 17 avril 2017
Fête du 1er mai lundi 1er mai 2017
Congé de l'Ascension jeudi 25 mai 2017
Lundi de Pentecôte lundi 5 juin 2017
Les vacances d'été débutent le 1er juillet 2017

 

 

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne nie są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. 

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie: 
1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, 
2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 


PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
DOTYCZĄCEGO POMOCY POLONII
I POLAKOM ZA GRANICĄ
 

PROJEKT „WASPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top